Privacyverklaring.

OVERWEGENDE:

Carver Group Limited begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u wilt weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van al onze medewerkers, klanten en zakenrelaties en zullen persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken op de hier beschreven manieren, en op een wijze die in overeenstemming is met onze plichten en uw rechten zoals voortvloeien uit de wet.

Informatie over ons

Carver Group Limited.

Geregistreerd in Engeland onder vennootschapsnummer 509127.

Geregistreerd adres: 15 Northgate, Aldridge, Walsall, West Midlands, WS9 8QD.

Wat valt onder deze verklaring?

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens gebruiken: hoe ze worden verzameld, hoe ze worden gebruikt en hoe ze worden verwerkt. Ook wordt erin uitgelegd wat uw wettelijke rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (de AVG) als ‘alle informatie over een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator’.

Simpeler gezegd zijn persoonsgegevens alle informatie over u waarmee u kunt worden gedentificeerd. Persoonsgegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatoren.

Welke persoonsgegevens wij gebruiken wordt hierna vermeld in Deel 5.

Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG hebt u de volgende rechten, die wij te allen tijde zullen trachten te handhaven:

1. Het recht te worden genformeerd over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze Privacyverklaring zou u alles duidelijk moeten maken wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen als u meer wilt weten of vragen hebt. Onze contactgegevens vindt u in Deel
2.
Het recht inzage te krijgen van de persoonsgegevens over u die wij bewaren. In Deel 10 kunt u lezen hoe u dit kunt doen.
3.Het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren als sommige van de persoonsgegevens die wij van u bewaren onjuist of onvolledig zijn. Neem gerust contact met ons op via de in Deel 11 vermelde contactgegevens als u hier meer over wilt weten.
4. Het recht op vergetelheid, d.w.z. het recht ons te vragen om persoonsgegevens van u te wissen of op andere wijze te verwijderen. Neem gerust contact met ons op via de in Deel 11 vermelde contactgegevens als u hier meer over wilt weten.
5. Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. tegen te houden).
6. Het recht om bezwaar te hebben tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde of bepaalde doeleinden.
7. Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u ons in veel gevallen kunt vragen om een kopie van uw door ons bewaarde persoonsgegevens om deze opnieuw te gebruiken voor een andere dienst of een ander bedrijf.
8. Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet op die manier.

Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of hoe u uw bovenbedoelde rechten kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u vindt in Deel 11.

Nadere information over uw rechten kan eveneens worden verkregen bij de Information Commissionerâs Office of uw plaatselijke Citizens Advice Bureau.

Als u aanleiding ziet voor een klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

Wij verzamelen de volgende informatie rechtstreeks van u of van een derde, zoals marketingbureaus waarmee u bent overeengekomen uw gegevens mee te delen:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie/Beroep;
 • Betalingsinformatie;

Wervingsbureaus, financile instellingen en zorgaanbieders kunnen ons ook de volgende informatie verstrekken, indien u ermee hebt ingestemd dat ze uw gegevens delen in het kader van een sollicitatie of rechtstreeks door u verstrekt bij een sollicitatie of als werknemer in dienstverband:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Medische informatie
 • Gegevens bankrekening

Hoe worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Onder de AVG is altijd een wettelijke basis nodig voor het gebruik van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een met u aangegaan contract, of dat het een legitiem bedrijfsbelang van ons betreft om ze te gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Het aanmaken van een klantaccount en het beheren van de producten en diensten die u bij ons koopt.
 • Het leveren van onze producten en diensten aan u. Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om een contract met u af te sluiten.
 • Het op uw persoonlijke wensen afstemmen van onze producten en diensten.
 • Het communiceren met u. Hiermee wordt bedoeld het beantwoorden van uw e-mails of telefoontjes.
 • Het per e-mail en per post verstrekken van informatie waarvoor u zich hebt aangemeld (u kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven of afmelden door contact met ons op te nemen op bovenstaand adres).
 • Het werven van personeel en het bijhouden van personeelsdossiers waarbij u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken en/of een contract hebt ondertekend.

Met uw toestemming en/of indien wettelijk toegestaan kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, sms of post met informatie, nieuws en aanbiedingen van onze producten en diensten.

[Mogelijke gevolgen toevoegen van het niet aanleveren van de persoonsgegevens“ volgens Art. 13(2)(e)]

Bezoekers van onze websites

Wanneer iemand onze website (relevant webadres invoegen) bezoekt, gebruiken we een externe service, Google Analytics, om standaard internetloggegevens en details over het gedrag van bezoekers te verzamelen. Dat doen wij om bepaalde informatie te vergaren, zoals het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de website. Het wordt op zodanige wijze gedaan dat de gegevens niet naar iemand persoonlijk kunnen worden herleid. Wij doen geen pogingen om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan Google ook niet toe dat te doen. Wanneer we via onze website wl persoonlijk identificeerbare informatie willen verzamelen, zullen we dat duidelijk aangeven. We zullen transparant zijn wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en uitleggen wat we daarmee willen doen.

Gebruik van cookies door Bedrijf XXXX

Op onze Cookies-pagina kunt u meer informatie vinden over ons cookiegebruik.

Zoekmachine

Onze website-zoekfunctie wordt ondersteund door XXXXXX. Zoekopdrachten en resultaten worden anoniem geregistreerd voor het verbeteren van onze website en zoekfunctionaliteit. Er worden geen gebruikersspecifieke gegevens verzameld door Bedrijf XXXX noch door een externe partij.

E-nieuwsbrief

We gebruiken een externe provider, XXXXXX, om onze e-nieuwsbrieven te verspreiden. Met behulp van standaard technologien uit de sector, waaronder duidelijke gifs, verzamelen we statistieken over het openen van e-mail en aanklikken van berichten, om ons te helpen onze e-nieuwsbrief te monitoren en te verbeteren.

Beveiliging en prestaties

Bedrijf XXXX gebruikt een externe dienst om de beveiliging en prestaties van onze website te helpen handhaven. Daartoe worden de IP-adressen van bezoekers van de XXXXX website verwerkt.

Adverteren via Facebook

We kunnen een advertentie plaatsen via Facebook Ads. De advertentie is erop gericht onze producten te promoten binnen een voor ons relevante sector. Informatie over de gebruikte demografische gegevens

Locatie

Leeftijd

Geslacht

Functietitels

Overige interesses

Adverteren via LinkedIn

We kunnen een advertentie plaatsen via LinkedIn Ads. De advertentie is erop gericht onze producten te promoten binnen een voor ons relevante sector. Informatie over de gebruikte demografische gegevens

Locatie

Leeftijd

Geslacht

Functietitels

Overige interesses

Mensen die ons benaderen via social media

We gebruiken een externe provider, Hootsuite, om onze social media-interacties te beheren.

Een privbericht of rechtstreeks bericht dat u ons via social media stuurt, wordt drie maanden door Hootsuite bewaard. Het wordt niet met andere organisaties gedeeld.

Mensen die een klacht bij ons indienen

Wanneer we een klacht ontvangen van een persoon maken we een dossier aan met de details van de klacht. Dit bevat normaliter de identiteit van de klager en van eventuele andere personen die bij de klacht betrokken zijn.

We zullen de persoonlijke informatie die we verzamelen alleen gebruiken om de klacht te behandelen en het niveau van onze dienstverlening te controleren. Wel verzamelen en publiceren we statistieken met informatie zoals het aantal klachten dat we ontvangen, maar niet in een vorm waardoor iemand identificeerbaar is.

Meestal moeten we de identiteit van de klager bekendmaken aan degene over wie de klacht gaat. Dit is onvermijdelijk wanneer bijvoorbeeld iemands staat van dienst in het geding is. Als een klager niet wil dat informatie waardoor hij/zij identificeerbaar is, bekend wordt gemaakt, zullen we dat proberen te respecteren. Het is echter mogelijk dat een klacht niet anoniem kan worden behandeld.

Wij bewaren de persoonlijke informatie in de klachtendossiers in overeenstemming met ons retentiebeleid. Dit houdt in dat informatie met betrekking tot een klacht twee jaar na afsluiting wordt bewaard. Dat gebeurt in een beveiligde omgeving, waarvan de toegang wordt beperkt volgens het â need-to-know principe.

Evenzo zullen wij, wanneer er vragen aan ons worden voorgelegd, de aan ons verstrekte informatie uitsluitend gebruiken om de vraag te behandelen en eventuele daaropvolgende problemen op te lossen en om het niveau van onze dienstverlening te controleren.

U krijgt geen onwettige marketing of spam toegestuurd. We zullen er altijd aan werken om uw rechten volledig te beschermen en te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de AVG en de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, en u hebt altijd de mogelijkheid u af te melden.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonsgegevens zonder verdere toestemming niet langer bewaren dan nodig is voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden of voor de doeleinden waarvoor deze gegevens in eerste instantie zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet.

Hoe en waar worden mijn persoonsgegevens opgeslagen of doorgegeven?

Wij kunnen uw persoonsgegevens of een deel daarvan opslaan of doorgeven in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de “EER” bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), bijvoorbeeld Canada. Voor alle persoonsgegevens die worden doorgegeven aan derden buiten de EER zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig en vertrouwelijk worden behandeld als binnen het Verenigd Koninkrijk en Europa en onder de AVG.

Worden mijn persoonsgegevens met anderen gedeeld?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met gecontracteerde derden en andere bedrijven in onze groep, zoals dochterondernemingen.

Als een derde partij zoals hierboven omschreven bepaalde persoonsgegevens van u nodig heeft, zullen wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met uw rechten, onze plichten en de plichten van de derde partij uit hoofde van de wet.

In bepaalde, beperkt voorkomende omstandigheden kan het zijn dat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als we betrokken zijn bij gerechtelijke procedures of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u ons vragen om informatie over die persoonsgegevens en kunt u ons om een kopie vragen (indien dergelijke persoonsgegevens worden bewaard). Dit wordt een “verzoek van betrokkene tot inzageâ genoemd.

Alle verzoeken van betrokkene tot inzage moeten schriftelijk worden gedaan en naar de in Deel 11 vermelde e-mail- of postadressen worden gestuurd.

Normaal gesproken worden er geen kosten in rekening gebracht voor een verzoek van betrokkene tot inzage. Als uw verzoek ‘kennelijk ongegrond of buitensporig’ is (bijvoorbeeld als u herhaaldelijk een verzoek indient), kunnen er kosten in rekening worden gebracht om onze administratiekosten voor het beantwoorden te dekken.

Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek van betrokkene tot inzage reageren. In principe streven we ernaar om binnen die termijn een volledig antwoord te geven, inclusief een kopie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen, met name als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot maximaal drie maanden na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van onze vorderingen.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Als u contact met ons wilt opnemen over alles wat te maken heeft met uw persoonsgegevens en gegevensbescherming, bijvoorbeeld het indienen van een verzoek van betrokkene tot inzage, kunt u de volgende gegevens gebruiken:

E-mailadres: contact@carver-group.co.uk

Postadres: XXXXXXXX.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als we ons bedrijf veranderen op een manier die van invloed is op de bescherming van persoonsgegevens.

Eventuele wijzigingen worden vermeld op onze website.