Door Thermoscreens.com te blijven gebruiken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het gebruik van cookies tijdens het gebruik van de website. Meer over cookies Laat het me niet meer zien

Gebruiksvoorwaarden

ACHTERGROND:

Deze overeenkomst geldt tussen u, de Gebruiker van deze Website en Thermoscreens Ltd, de Eigenaar(s) van deze Website.  Uw akkoord om met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en hierdoor gebonden te zijn, wordt geacht geven te worden wanneer u de Website voor het eerst gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met deze bindende algemene voorwaarden, moet u uw gebruik van de Website onmiddellijk staken.


1. Definities en Interpretaties In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
• "Inhoud": alle tekst, afbeeldingen, foto's, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie dat op een computer kan worden opgeslagen, dat deel uitmaakt van deze Website of hierop verschijnt;
• "Thermoscreens" betekent Thermoscreens Ltd St Mary's Road Nuneaton CV11 5AU
• "Service" betekent collectief alle online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die Thermoscreens nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website;
• "Gebouwen" betekent onze bedrijfsvestiging(en) op St Mary's Road Nuneaton CV11 5AU;
• "Systeem" betekent een online communicatie-infrastructuur die Thermoscreens nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, forums, live chatfaciliteiten en e-mail koppelingen;
• "Gebruiker" / "Gebruikers": een derde partij die de Website bezoekt en niet werkzaam is bij Thermoscreens en niet in de uitoefening van hun werk handelt; en
• "Website": de website die u momenteel gebruikt (thermoscreen.com) en alle subdomeinen van deze site (bijv. subdomein thermoscreens.com/nl), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.

2. Intellectuele eigendom  2.1 Behoudens de uitzonderingen in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, video clips , data compilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software is eigendom van Thermoscreens Ltd, onze filialen of andere relevante derden.  Door de Website te blijven gebruiken erkent u dat dergelijk materiaal beschermd wordt door de van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten van het Verenigd Koninkrijk en internationale intellectuele eigendomsrechten en andere wetgeving.
2.2 Behoudens artikel 4 mag u het materiaal op de website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij dit de Website wordt aangegeven of met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor door Thermoscreens Ltd  3. Intellectuele eigendomsrechten van derden 3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten en handelsmerken, productafbeeldingen en beschrijvingen eigendom van de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten.
3.2 Behoudens artikel 4 mag u het materiaal op de website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij dit de Website wordt aangegeven of met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor door de van toepassing zijnde fabrikant of leverancier.

4. Redelijk Gebruik van Intellectueel Eigendom materiaal van de website kan zonder schriftelijke toestemming worden hergebruikt, indien een van de uitzonderingen vermeld in hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act 1988 van toepassing is.

5. Links naar andere websites. Deze website kan links naar andere sites bevatten.  Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van Thermoscreens Ltd of die van onze filialen.  Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en sluiten aansprakelijkheid voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik van deze websites uit.  Het opnemen van een link naar een andere site op deze Website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of de partijen die deze sites in hun beheer hebben.

6. Links naar deze Website  Diegenen die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen mogen, zonder voorafgaande toestemming, uitsluitend naar de home page van de site www.thermoscreens.com/ linken.  Deep linking (i.e. linken naar specifieke pagina´s binnen de site) vereist de uitdrukkelijke toestemming van Thermoscreens Ltd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via sales @thermoscreens.com of per post via Thermoscreens ltd St May’s Rd Nuneaton CV11 5AU.

7. Gebruik van Communicatievoorzieningen  7.1 Wanneer u het aanvraagformulier of een ander systeem gebruikt, doet u dit in overeenstemming met de volgende regels:
7.1.1 U mag geen obscene of vulgaire taal gebruiken;  7.1.2 U mag geen onwettige of anderszins verwerpelijke inhoud verzenden.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, seksistisch of racistisch is;  7.1.3 U mag geen inhoud dat oproept tot geweld verzenden;  7.1.4 Het wordt aangeraden dat u de vragen in het Engels verzend, aangezien wij wellicht niet in staat zijn om vragen die in een andere taal gesteld zijn te beantwoorden;  7.1.5 De wijze waarop u zichzelf identificeert mag deze gebruiksvoorwaarden of andere van toepassing zijnde wetten niet overtreden;  7.1.6 U mag geen andere mensen en zeker geen werknemers of vertegenwoordigers van Thermoscreens of onze filialen imiteren; en  7.1.7 U mag ons systeem niet gebruiken voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals "spam" of "junk mail".
7.2 U erkent dat Thermoscreens Ltd zich het recht voorbehoudt om alle berichten die via ons systeem verzonden worden of aan ons zijn gericht, te controleren.
7.3 U erkent dat Thermoscreens Ltd kopieën mag behouden van alle berichten die via ons systeem verzonden worden of aan ons zijn gericht.
7.4 U erkent dat alle informatie die u via ons systeem naar ons verstuurt, door ons gewijzigd mag worden en u doet hierbij afstand van uw morele recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van dergelijke informatie.  Eventuele beperkingen die u wenst te plaatsen op ons gebruik van dergelijke informatie moet op voorhand aan ons worden meegedeeld en wij behouden ons het recht voor om dergelijke voorwaarden en bijbehorende informatie te weigeren.
7.5 Om het aanvraagformulier en alle andere communicatiefaciliteiten die in de toekomst op onze website kunnen worden toegevoegd te kunnen gebruiken, bent u verplicht bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren.  Door deze Website te blijven gebruiken vertegenwoordigt en erkent u dat:
7.5.1 Alle informatie die u verstrekt juist en waarheidsgetrouw is, en  7.5.2 U vindt deze informatie juist en geactualiseerd houdt.

8. Privacy 8.1 Het gebruik van de Website wordt tevens overzien door ons << Privacybeleid [voeg html code toe om dit een link te maken] >> die middels deze verwijzing in deze algemene voorwaarden is opgenomen.  Klik op de bovenstaande link om het Privacybeleid te bekijken.

9. Disclaimers  9.1 Thermoscreens Ltd geeft geen garantie of verklaring dat de website aan uw eisen zal voldoen, dat het van voldoende kwaliteit zal zijn, dat het geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat zij niet de rechten van derden schenden, dat het compatibel met alle systemen zal zijn, dat het veilig is en dat alle verstrekte informatie juist zal zijn. Wij geven geen garantie aangaande bepaalde resultaten door het gebruik van onze diensten.
9.2 Geen enkel deel van deze Website is bedoeld om advies te geven en de inhoud van deze site moet niet worden gebruikt voor het maken van beslissingen of het ondernemen van actie.
9.3 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als contractueel aanbod dat aanvaardt kan worden.  Er worden geen goederen en/of diensten via deze Website verkocht en informatie aangaande de producten/diensten wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. 9.4 Ondanks dat alle mogelijke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat alle grafische voorstellingen van producten en/of omschrijvingen van diensten beschikbaar via Thermoscreens Ltd overeenstemmen met de daadwerkelijke producten en/of diensten, is Thermoscreens Ltd niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen.
9.5 Thermoscreens Ltd geeft geen garantie dat dergelijke producten en /of diensten via ons of onze bedrijfslocatie beschikbaar zijn.  Neem daarom eerst contact met ons op voordat u langskomt zodat u kunt vragen naar de beschikbaarheid van de producten en/of diensten.  Een dergelijk contact geeft geen aanleiding tot enige expliciete of impliciete garantie dat de producten en/of diensten die het onderwerp van uw vraag zijn, bij uw aankomst in ons pand beschikbaar zullen zijn.
9.6 Alle prijsinformatie op de Website is correct op het moment dat deze online gaat.  Thermoscreens Ltd behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen.
9.7 Terwijl Thermoscreens Ltd redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is, worden alle gebruikers geadviseerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en die van hun persoonlijke gegevens en computers.

10. Beschikbaarheid van de Website en Wijzigingen 10.1 De dienst wordt geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar".  Wij geven geen garantie dat de Dienst vrij van gebreken en/of fouten zal zijn.  Voor zover dit maximaal is toegestaan door de wet, bieden wij geen garanties (expliciet of impliciet) voor de geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.
10.2 Thermoscreens Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige onderbreking of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, defecte ISP apparatuur, defecte hostapparatuur, communicatienetwerk storing, stroomuitval, natuurrampen, oorlogsdaden of juridische beperkingen en censuur.
10.3 Thermoscreens Ltd behoudt zich het recht voor om een deel van de (of de gehele) Website, waaronder, maar niet beperkt tot, de beschikbare producten en/of diensten, te wijzigen, te staken of op te schortten.  Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing op elke aangepaste versie van de website, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

11. Beperking van Aansprakelijkheid  11.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaardt Thermoscreens Ltd geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, voorzienbaar of anderszins, met inbegrip van indirecte, speciale of morele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de informatie die daarin is opgenomen. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat zij de website en de inhoud hiervan op eigen risico gebruiken.
11.2 Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid Thermoscreens Ltd voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude door Thermoscreens Ltd uit. 11.3 Ondanks dat alle mogelijke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze algemene voorwaarden in strikte overeenstemming met de Unfair Contract Terms Act 1977 zijn, zal in het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, deze voorwaarde van deze algemene voorwaarden gescheiden worden en geen afbreuk doen aan de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden.  Deze voorwaarde is alleen van toepassing binnen rechtsgebieden waarin een bepaalde voorwaarde illegaal is.

12. Geen Afstand In het geval dat een Partij binnen deze Algemene Voorwaarden er niet in slaagt om een recht of rechtsmiddel uit te oefenen, mag dit niet worden opgevat als het afstand doen van dit recht of rechtsmiddel.

13. Vorige Algemene Voorwaarden In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en alle eerdere versies hiervan, zullen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleren, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

14. Rechten van Derden  Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent rechten aan derden.  De overeenkomst die door deze Algemene Voorwaarden gecreëerd wordt is tussen u en Thermoscreens Ltd  15. Communicatie  15.1 Alle kennisgevingen/mededelingen worden per post naar ons Pand (zie bovenstaand adres) of per e-mail naar sales@thermoscreens.com verzonden.  Deze kennisgeving wordt 3 dagen na het posten indien verzonden per first class post, de dag van verzending indien de e-mail volledig wordt ontvangen op een werkdag en op de eerstvolgende werkdag als de e-mail op een weekend of feestdag wordt verzonden, geacht ontvangen te zijn.
15.2 Thermoscreens Ltd kan u van tijd tot tijd informatie over onze producten en/of diensten sturen.  Als u geen prijs stelt op deze informatie, klikt u in de e-mail die u van ons ontvangt op ´uitschrijven´.

16. Wetgeving en Rechtsgebied Deze voorwaarden en de relatie tussen u en Thermoscreens Ltd wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Wet van Engeland en Wales en Thermoscreens Ltd en u gaan akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.